< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՏԱ ՏԳ ՏԵ ՏԶ ՏԻ ՏԽ ՏԿ ՏՀ ՏՁ ՏՂ ՏՆ ՏՈ ՏՊ ՏՎ ՏՏ ՏՐ ՏՔ 
selected terms: 343 page 9 of 9
321. տվյալ fact ◊ given
322. տվյալներ data
323. տվյաքներ data
324. տտիպ knitting ◊ tart
325. տրամաբանական logic ◊ reasonable
326. տրամաբանական է logically
327. տրամաբանորեն logically
328. տրամաբանություն logic
329. տրամագիծ diameter
330. տրամադրել to give
331. տրամադրություն mood ◊ temper
332. տրամադրվել to be adjusted
333. տրամաչափ calibre ◊ calipers
334. տրանսպորտ transport
335. տրանսպորտային transport
336. տրաքել to burst
337. տրաքոց explosion ◊ shot
338. տրորել rub ◊ rumple ◊ trample
339. տրտնջալ to grumble
340. տրտունջ grumble
341. տրցակ tuft
342. տքնաջան laborious
343. տքնել to pore
Pages: << Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb